fbpx

Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden voor producten aan en verkocht aan de Consument, onder de handelsnaam GRIPNIX (handelsnaam van Heatfan bv). Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6.1 – Herroepingsrecht Artikel 6.2 - Herroepingsrecht niet van toepassing voor de consument 7 - Kosten in geval van herroeping Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 9 - De prijs Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Betaling Artikel 13 - Klachtenregeling Artikel 14 - Geschillen Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn her- roepingsrecht; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 3. Dag:kalenderdag; 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschik- king stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn her- roepingsrecht. 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op af- stand aan consumenten aanbiedt. 7. Overeenkomstopafstand:eenovereenkomstwaarbijinhetkadervaneendoorde ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de onderne- mer. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Heatfan bv, handelsnaam Gripnix Vestigings-, bezoek- en retouradres: Industrieweg 14a, 1422 AJ Uithoorn Telefoonnummer te bereiken tijdens kantooruren 9.00- 17.00 020 244 2864 E-mailadres: [email protected] KvK-nummer: NL 757 139 18 Algemene voorwaarden leveringen Heatfan bv (w.o. GRIPNIX als handelsnaam) 22.4.2020 Btw-identificatienummer: NL 8603.72.017.B.01 Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet moge- lijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze al- gemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking wor- den gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgeno- men en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomsti- ge toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaar- den steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Artikel 4 - Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden pro- ducten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoor- deling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bin- den de ondernemer niet. 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact over- eenkomen met de echte kleuren van de producten. Algemene voorwaarden leveringen Heatfan bv (w.o. GRIPNIX als handelsnaam) 22.4.2020 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs inclusief belastingen; • de eventuele kosten van verzending; • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan contro- leren en indien gewenst herstellen; • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wij- ze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur- transactie. Artikel 5 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is be- vestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende tech- nische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht ne- , men. 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consu- ment aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. In- dien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeen- komst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te wei- geren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: Algemene voorwaarden leveringen Heatfan bv (w.o. GRIPNIX als handelsnaam) 22.4.2020 a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klach- ten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepings- recht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de onderne- mer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de over- eenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Iedereovereenkomstwordtaangegaanonderdeopschortendevoorwaardenvanvol- doende beschikbaarheid van de betreffende producten. Artikel 6.1 - Herroepingsrecht zie ook 6.2 Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van - niet uitgesloten producten genoemd in 6.2 - producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het pro- duct door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de on- dernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de ver- pakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de onderne- mer, middels email of brief. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te wil- len maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, om zo zich te kunnen beroepen op het herroepingsrecht. 4. De verantwoordelijkheid voor een deugdelijke verpakking en eventuele schade of zoek- raken tijdens transport, zijn in dit geval de verantwoordelijkheid van de consument. 5. De bewijslast dat het product daadwerkelijk is geretourneerd en ontvangen door de on- dernemer ligt bij de consument. Bij vermissing is het duiden op het verzenden of het verwijzen naar een melding van de koerier te hebben afgeleverd, niet voldoende. 6. Bewijs van aflevering bij de ondernemer, is de verantwoordelijkheid van de klant. Het tekenen voor ontvangst is hierbij een belangrijk element. Wanneer de ontvangst wordt betwist en de consument geen bewijs van ontvangst kan overleggen (handteke- ning en naam) is niet bewezen dat het product voor retour is ontvangen. De ondernemer adviseert bij de keuze van koerier hiermee rekening te houden. 7. De ondernemer kan een aanbeveling doen, welk bedrijf de producten retour kan leveren. Het is de keuze van de consument om deze aanbeveling al dan niet te volgen. De ver- antwoordelijkheid van het deugdelijk verpakken, verzenden, het ontvangen en de bewij- zen blijft bij de consument. De ondernemer adviseert een koerier te gebruiken, die bij af- levering daadwerkelijk laat aftekenen en waarbij de naam en handtekening later over- legd kunnen. 8. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Algemene voorwaarden leveringen Heatfan bv (w.o. GRIPNIX als handelsnaam) 22.4.2020 Artikel 6.2 – Herroepingsrecht niet van toepassing voor de consument 1. Overeenkomstig EU richtlijnen, zijn producten uitgesloten van het herroepingsrecht. Bij- voorbeeld producten die wegens hygiënische- of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om terug te sturen. Voor producten zoals een deurkruk met een hygiensche insteek, bedoeld om viruses en bacteria niet door te geven, voldoet volgens de ondernemer aan deze eis. Voor deze producten geldt derhalve geen herroepingsrecht. Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping en retourontvangst, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinke- lier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de con- sument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 3. Bijbeschadigingvanhetproductdooronzorgvuldigeomgangdoordeconsumentzelfis de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het her- roepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereen- komst. Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts in- dien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluitingvanhetherroepingsrechtisslechtsmogelijkvoorproducten: De Heatfan producten worden standaard uitgevoerd in de kleur wit. Niet standaard kleuren specifiek vervaardigd voor de klant, zijn daardoor geen standaard producten en daarmee uitgesloten van het herroepingsrecht. De ondernemer heeft de verantwoordelijkheid dit vooraf te communiceren. Artikel 9 - De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aange- boden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prij- zen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn al- leen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn al- leen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Algemene voorwaarden leveringen Heatfan bv (w.o. GRIPNIX als handelsnaam) 22.4.2020 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de onder- nemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de over- eenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugde- lijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeen- komst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeenge- komen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst te- genover de ondernemer kan doen gelden. 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, zijnde 2 jaren. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de pro- ducten. 5. De garantie geldt niet indien: • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzin- gen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Artikel 11 - Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ont- vangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoe- ren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de be- zorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de over- eenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schade- vergoeding. 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ont- binding, terugbetalen. 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal Algemene voorwaarden leveringen Heatfan bv (w.o. GRIPNIX als handelsnaam) 22.4.2020 op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt gele- verd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de on- dernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenge- komen. Artikel 12 - Betaling 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kos- ten in rekening te brengen. Artikel 13 - Klachtenregeling 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de ge- breken heeft geconstateerd. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gere- kend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar lange- re verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen ge- antwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 6. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Artikel 14 - Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in- dien de consument woonachtig is in het buitenland. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zo- danige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden op- geslagen op een duurzame gegevensdrager. Algemene voorwaarden leveringen Heatfan bv (w.o. GRIPNIX als handelsnaam) 22.4.2020